feed-image Feed Entries
Home Dětské hřiště
Hřiště
Provozní řád PDF Tisk Email
Napsal uživatel Bohdan Nejedlý   
Čtvrtek, 19 Září 2013 21:51

Provozní doba: 8:00 – 20:00 hodin v době od 1. května do 30. září, 9:00 -18:00 hodin v době od 1. října do 30. dubna, děti z Mateřské školy Jirny mají rezervovanou dobu od 10 do 12 hodin každý pracovní den

Dřevěné prvky dětského hřiště jsou určeny výhradně dětem ve věku od 3 do 12 let. Dítě do 10 let věku musí být při používání zařízení hřiště pod stálým dohledem dospělé osoby (rodiče, odpovědné osoby) a nesmí být ponecháno o samotě.
Betonová a travnatá plocha sportovních hřišť je výhradně určena pro hraní míčových her jako jsou např. streetball, floorball, pozemní hokej či kopaná.
Vstup do areálu je umožněn pouze osobám způsobilým, které ručí za udržování pořádku a uzamčení celého areálu při odchodu z areálu. Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.
Vstup na hřiště není omezen vstupným, ani žádnými jinými poplatky, návštěvník vstupem na hřiště souhlasí s provozním řádem tohoto hřiště a zavazuje se jej dodržovat
Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.
Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
V případě nerespektování provozního řádu si vlastník a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.
Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize hracích prvků hřiště.
Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.

UŽIVATELŮM JE ZAKÁZÁNO:

 1. Vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí;
 2. V prostoru dětského hřiště kouřit, užívat omamné látky, rozdělávat oheň, používat zábavnou pyrotechniku, vnášet zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví);
 3. Využívat hřiště ke komerčním účelům;
 4. Užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu;
 5. Vodit či nechat vnikat na dětské hřiště zvířata;
 6. Vstupovat do areálu dětského hřiště pokud je sportovní areál uzamčen;
 7. Úmyslně poškozovat a znečišťovat zařízení dětského hřiště;
 8. Vjíždět do areálu hřiště motorovými prostředky;
 9. Je výslovně zakázáno klouzání se hlavou dolů a ve stoje, přechody přes mosty sestav bez přidržování se madla alespoň jednou rukou, vylézání na střechy věží, přelézání zábran a zábradlí;
 10. Používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání;
 11. Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště;
 12. Používání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch je rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku;
 13. Vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý;
 14. Stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm;
 15. Přelézat plůtky a ploty okolo hřiště.

KAŽDÝ UŽIVATEL JE POVINEN:

 1. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní uživatele, ani sám sebe;
 2. V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat;
 3. Respektovat provozní řád a pokyny správce hřiště;
 4. Udržovat v prostoru hřiště čistotu, odpadky odhazovat do určených sběrných nádob;
 5. Nahlásit neprodleně vzniklou škodu na herních zařízeních správci hřiště, nebo jeho provozovateli;
 6. Seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování;
 7. Šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště;
 8. Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dohlížející dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo;
 9. Zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí.

Klíče jsou k dispozici na adrese: Na vyýsluní 627, Erbenova 612, Na výsluní 625 a Na Výsluní 616
Porušení povinností tohoto provozního řádu je sankcionováno dle příslušných právních předpisů.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.

 
Multifunkční dětské hřiště PDF Tisk Email
Napsal uživatel Bohdan Nejedlý   
Středa, 27 Červenec 2011 12:56

Projekt multifunkčního dětského hřiště prošel úspěšně všemi fázemi schvalování byl schválen Výborem regionální rady. V rámci zadávacího řízení byla vyhodnocena jako nejlepší nabídka společnosti TOMOVY PARKY, s.r.o.

Víceúčelové dětské hřiště je koncipováno jako hřiště, které má sloužit všem obyvatelům Jiren a Nových Jiren, jakož i ostatním návštěvníkům. V žádném případě se nejedná o soukromou aktivitu uzavřeného okruhu osob.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Středočeským krajem a občanským sdružením JIRNY LIVING, o.s.

 

Aktualizováno Čtvrtek, 19 Září 2013 13:18
 Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.
electricalengineerblog Exchange Hosted